හෙට හුදෙකලාව ඉවත් කෙරෙන්නේ මෙහෙමයි..

හෙට හුදෙකලාව ඉවත් කෙරෙන්නේ මෙහෙමයි..

හෙට (දෙසැම්බර් 28) දින උදෑසන 5.00 සිට හුදකලා බව ඉවත් කරන ප්‍රදේශ පිළිබඳව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මේ අතර හෙට උදෑසන 5.00 සිට අලුතින් හුදකලා කෙරෙන ප්‍රදේශ ලෙස නම් කරන ප්‍රදේශ පිළිබඳව ද එහි දක්වා තිබේ. 

එම නිවේදනය පහත දැක්වේ.

Facebook Comments