හලාවතට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

හලාවතට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හලාවත පොලිස් බල ප්‍රදේශයට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.හෙට පෙරවරු 6 දක්වා මෙය ක්‍රියාත්මක බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

Facebook Comments