හරීන් නම් උසස් පෙළ පාස්… එතකොට ලන්සා? (PHOTOS)

හරීන් නම් උසස් පෙළ පාස්… එතකොට ලන්සා? (PHOTOS)

හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ලේඛනය ප්‍රසිද්ධ කරමින් තමන් උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ සමත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ඔප්පු කොට තිබේ.

ඒ පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සාමාන්‍ය පෙළ සමත් නැති බවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා මහතා සහ හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අතර සිදුවූ වාදයෙ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසය.

කෙසේවෙතත් හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ලන්සා මහතාට තම සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිපල ලේඛනය ප්‍රසිද්ධ කරන ලෙස අභියෝග කළද මෙතෙක් ඒ මහතා සිය ප්‍රතිපල ලේඛනය ප්‍රසිද්ධ කිරීමට පියවර ගෙන නැත.

Facebook Comments