සාක්ෂිකරුවන් බිය වැද්දීමේ චෝදනා මත අජිත් ප්‍රසන්න සහ බුද්ධි නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ්!

සාක්ෂිකරුවන් බිය වැද්දීමේ චෝදනා මත අජිත් ප්‍රසන්න සහ බුද්ධි නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ්!

නඩුවක සාක්ෂිකරුවන් බියවැද්දීමේ චෝදනාව මත විශ්‍රාමික මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න සහ විශ්‍රාමික බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් පෙබරවාරි 14 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීය.

Facebook Comments