සංචාරක සංවර්ධන බද්ද අය කිරීම අප්‍රේල් 30 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කරයි.

සංචාරක සංවර්ධන බද්ද අය කිරීම අප්‍රේල් 30 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කරයි.

අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු අය නොකර ගැනීමට තීරණය කල සංචාරක සංවර්ධන බද්ද පසුගිය ජනවාරි පළමු වැනිදායින් අවසන් විය.

ඒ අනුව අද (28) පැවති කැබිනට හමුවේදී එම සංචාරක සංවර්ධන බද්ද අය නොකිරිමේ සහන කාලය අප්‍රේල් 30 වැනිදා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ගන්නා ලදී.

එහිදී සංචාරක අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කර සිටියේ තවදුරටත් සංචාරක කර්මාන්තය නගාසිටුවීම සදහා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කල බවකි.

Facebook Comments