ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිණිය ඉල්ලා අස්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිණිය ඉල්ලා අස්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතීත්වය දැරූ ආචාර්ය දීපිකා උඩගම මහත්මිය ඊයේ (03) පස්වරුවේ සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදුන් බවට වාර්තා කර සිටියේය.

ඒ අනුව හිස් වූ සභාපති ධුරය සදහා නව පත් කිරීමක් මැතිවරණයෙන් පසුව සිදුකරන බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කරන ලදී.

Facebook Comments