විදේශ ඇමැති ගුණවර්ධන, චීන විදේශ ඇමැති හමුවක්..

විදේශ ඇමැති ගුණවර්ධන, චීන විදේශ ඇමැති හමුවක්..

චීනයේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රී, විදේශ ඇමති වැන්ග් යී මහතා අද (ජනවාරි 14) පෙරවරුවේ විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශයේ දී විදේශ සබඳතා අමාත්ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා හමුවිය.

Facebook Comments