වට්ස්ඇප් භාවිත කිරීමේ අවස්ථාව නැතිවීමේ අවදානමක්..

වට්ස්ඇප් භාවිත කිරීමේ අවස්ථාව නැතිවීමේ අවදානමක්..

නව කොන්දේසි සමග එකඟ නොවුනොත් වට්ස් ඇප් යෙදුම ලබන මස සිට භාවිතා කිරීමේ අවස්ථාව ගිලිහී යාමේ අවදානමක් පවතියි.

වට්සැප් සමාජ මාධ්‍ය යෙදුමෙහි කොන්දේසි සහ පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති මාලාව ලබන පෙබරවාරි 8 දා සිට වෙනස් කිරීමට වට්සැප් සමාගමේ මව් සමාගම වන ෆේස්බුක් සමාගම කටයුතු කර තිබේ.

මේ අනුව පෙබරවාරි 8 දා සිට වට්සැප් යෙදුම භාවිතා කිරීමට නම් පරිශීලකයන් වට්සැප් සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන නව කොන්දේසි සහ නව පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති මාලාව සමග එකඟ වියයුතු අතර;

එය සමග එකඟ වීමට අකමැති පරිශීලකයන් හට පෙබරවාරි 8 දා සිට වට්සැප් සමාජ මාධ්‍ය යෙදුම භාවිතා කිරීමේ අවස්තාව ගිලිහි යනු ඇත.

Facebook Comments