යාපනයට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කරයි.

යාපනයට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කරයි.

අද (26) පෙරවරුවේ ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ මේ වනවිට යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට පනවා ඇති පොලිස් ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු දීර්ඝ කර ඇති බවකි.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 6.00 ඉවත් කිරීමට නියමිතව පැවති ඇදිරිනීතිය යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඉවත් නොකරනු ලැබූ අතර එය දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමීමට හදිසි අවස්ථාවක් පාදක වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරන ලදී.

Facebook Comments