මෙරට කොරෝන පැරදවූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 3933 ක් දක්වා ඉහළට.

මෙරට කොරෝන පැරදවූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 3933 ක් දක්වා ඉහළට.

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 130 දෙනෙකු සුවය ලබා සිය නිවෙස් කරා ගිය බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය නිවේදනය කරන ලදී.

ඒ අනුව මෙරට කොරෝන පැරදවූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 3933 ක් දක්වා ඉහල යන ලදී.

Facebook Comments