මෙගා පොලිස් ඇමැතිට පොලිසියේ මෙගා සැළකිල්ල!

මෙගා පොලිස් ඇමැතිට පොලිසියේ මෙගා සැළකිල්ල!

හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 2016 රථවාහන වරදකට අදාළව බදාදා රාත්‍රියේ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරද්දී ඔහුගේ ආධාරකරුවන් පැමිණ සිටියේ අතිශය කැළඹීමකිනි. හිටපු ඇමතිවරයා දෙසැම්බර් 24 දක්වා රිමාන්ඩ් කරනු ලැබ ඇත. රණවක මහතා මහානගර සහ බස්නාහිර අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ හිටපු රජය තුළ ප්‍රබල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, ඔහු කලින් සිටි රාජපක්ෂ පරිපාලනය පිළිබඳව දැඩි විවේචකයෙකු විය.

Facebook Comments