මීළඟ කොරෝනා අධි අවධානම් ප්‍රදේශ සිතියම් ගත කෙරේ.(Photos)

මීළඟ කොරෝනා අධි අවධානම් ප්‍රදේශ සිතියම් ගත කෙරේ.(Photos)

මේ වනතෙක් කොරෝනා ආසාදිතයින් හමුවූ ස්ථාන හඳුනාගනිමින් ප්‍රථම වරට කොරෝනා වයිරසය ව්‍යාප්ත වූ ආකාරය වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය විසින් සිතියම් ගත කොට තිබේ.

එමගින් කොරෝනා වෛරසයේ පැතිරීම ඇති ආකාරය සැලකිල්ලට ගනිමින් කොරෝනා වෛරසයේ මීලග අධිවදානම් ප්‍රදේශ නම් කොට තිබේ.

එම සිතියම් පහතින්

Facebook Comments