මීගමුව බන්ධනාගාර ජේලර්වරුන්ගේ නිල නිවස පිටුපස උණ්ඩ 13ක්.

මීගමුව බන්ධනාගාර ජේලර්වරුන්ගේ නිල නිවස පිටුපස උණ්ඩ 13ක්.

මීගමුව බන්ධනාගාරය තුළින් ලැබුණු විශේෂ තොරතුරක් මත එම බන්ධනාගාරයට අනියුක්තව සේවය කරන බන්ධනාගාර ජේලර්වරුන්ගේ නිල නිවස පිටුපස තිබී T56 උණ්ඩ 13ක් සොයා ගැනීමට හැකිවූ බව පොලිස් මාධ්‍ය අංශය වාර්තා කරන ලදී.

මෙම සිදුවීමට සම්බන්ධ කිසිදු සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට තවමත් හැකි වී නොමැති බවත් එහි වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කොට ඇති බවද පොලිස් මාධ්‍ය අංශය වාර්තා කරන ලදී.

Facebook Comments