මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් පැමිණිලි 3,821ක්!

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් පැමිණිලි 3,821ක්!

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සහ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසමට ඔක්තෝබර් 8 සිට නොවැම්බර් 13 දක්වා පැමිණිලි 3,821 ක් ලැබී ඇති බව කොමිසම පවසයි.

ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා දහයක් ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට සහ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන වෙත වාර්තා වී ඇති අතර 3, 687 මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනයන් අදාළ මධ්‍යස්ථාන වෙත වාර්තා වී තිබේ.

තවත් සිද්ධීන් 107 ක් වාර්තා වී තිබේ.

ඊයේ (13) ප.ව. 4.00 දක්වා අවසන් පැය 24 තුළ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 92 ක් වාර්තා වී ඇති අතර කිසිදු ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවක් වාර්තා වී නොමැති අතර තවත් සිද්ධීන් 91 ක් වාර්තා වී තිබේ.

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයට අදාළ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රාජගිරියේ මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලයේ සහ සියලුම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල මැතිවරණ පැමිණිලි විභාග කිරීම සඳහා පැමිණිලි කාර්යාල විවෘත කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබේ.

මෙම පැමිණිලි කාර්යාල පිහිටුවා ඇත්තේ පොලීසිය සමඟ සහයෝගයෙන් වන අතර මේ වසරේ ජනාධිපතිවරණයේදී ලැබුණු පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව මැතිවරණවලදී පුරුද්දක් ලෙස සිදුවන ගැටළු වලක්වා ගැනීම සඳහා නව නීති ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

Facebook Comments