“මට තව අවස්ථාවක් දෙන්න..”

“මට තව අවස්ථාවක් දෙන්න..”

“අපි මේ ජීවත් වන රටේ මිනිසුන් හැටියට ඔබට මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. දරුණුම අපරාධකාරයෙක්ට උනත් සමාව දෙන්න පුළුවන් නම්, ඔහුට ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් තියෙනවා, මට තව අවස්ථාවක් දෙන්න”

පසුගියදා ජනාධිපති සමාව හිමිවූ රෝයල් පාක් ඝාතනයේ වරදකරු ශ්‍රමන්ත ජයමහ සිය කතාව, ඔහුගේ පවුල් පසුබිම, මිනීමැරීම, වරදකරු කිරීම, බන්ධනාගාර ජීවිතය සහ සමාව පිළිබඳව දීර්ඝ ලිපියක් මගින් විස්තර කළේය.

ජොන්සන් පවුලට සිදුවී ඇති දේ පිළිබඳව සිය ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීමට ප්‍රමාණවත් වචන නොමැති බව පැවසූ ඔහු, සිදුවී ඇති දේ ගැන තමා ලැජ්ජාවට පත්වන බවත් පැවසීය.

මේ ඒ ලිපියයි.

Facebook Comments