බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ වෝහාරික විගණනයේ අවසන් වාර්තාව මෙන්න..

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ වෝහාරික විගණනයේ අවසන් වාර්තාව මෙන්න..

2002 ජනවාරි 1 සිට 2015 පෙබරවාරි 28 දක්වා කාලය තුළ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ වෝහාරික විගණනයේ අවසාන වාර්තාව පහත දැක්වේ.

http://www.dailymirror.lk/top_story/Access-CB-Forensic-Audit-final-report-here/155-181782

Facebook Comments