පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම වයස ගැන හාම්පුතුන්, වෘත්තීය සමිති සහ රජය අප්‍රේල් 01 වෙනිදා සාකච්ඡාවක..

පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම වයස ගැන හාම්පුතුන්, වෘත්තීය සමිති සහ රජය අප්‍රේල් 01 වෙනිදා සාකච්ඡාවක..

පෞද්ගලික අංශයෙහි රැකියා කරන සේවක සේවිකාවන්ගේ විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 60 දක්වා වැඩි කිරීමට අදාළ නීති කෙටුම්පත වැඩිදුරටත් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා වෘත්තීය සමිති සහ සේව්‍යයන් අප්‍රේල් 01 වෙනිදා හමුවීමට නියමිතය.

ඒ අනුව රජය, හාම්පුතුන් සහ වෘත්තීය සමිති සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේ දී මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව නිදහස් වෙළෙඳ කලාප පොදු සේවා සේවක සංගමයේ ලේකම් ඇන්ටන් මාකස් මහතා පවසයි.

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම යන වයස අවුරුදු 60 දක්වා වැඩිකිරීමට පසුගිය අයවැයෙන් තීරණය වී තිබිණ.

ඒ අනුව සකස් කළ නීති කෙටුම්පත පසුගිය 24 දා වෘත්තීය සමිති වෙත ලබා දී තිබේ.

සබැඳි :

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස ගැන තීරණයක්..

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස ගැන තීරණයක්..

Facebook Comments