“පොලීසියෙ ක්‍රියාමාර්ග එක්ක මම එකඟ නෑ”

“පොලීසියෙ ක්‍රියාමාර්ග එක්ක මම එකඟ නෑ”

ජනාධිපතිවරයා සහ ආණ්ඩුව නිවැරදි මාවතේ ගමන් කරන නමුත් පොලීසිය සග ඔවුන්ගේ විමර්ශණ ගමන් කරන්නේ වැරදි මාර්ගයක බව තේ කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි. “පොලීසියෙ ක්‍රියාමාර්ග එක්ක මම එකඟ වෙන්නෙ නැහැ.” යනුවෙන් ට්වීටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජේසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

“ජනාධිපතිතුමා සහ ආණ්ඩුව ඉන්නෙ නිවැරදි මාවතේ ඒත් කණගාටුයි පොලීසිය සහ විමර්ශණ යන්නෙ වැරදි මාවතේ. රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිත කරපු දූෂිතයො ඕන තරං ඉන්නවා පොලිසියටයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවටයි ඔවුන් පස්සෙ යන්න පුළුවන්. පොලීසියෙ මේ ක්‍රියාමාර්ග එක්ක මම නම් එකඟ නැහැ.”

Facebook Comments