පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කල මාධ්‍යවේදිනියකට කොරෝනා.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කල මාධ්‍යවේදිනියකට කොරෝනා.

Citizen වෙබ් අඩවිය අද දින වාර්තා කර සිටියේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කල තවත් මාධ්‍යවේදිනියකට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචිමාර්ග සදහන් කල බවයි.

එම මාධ්‍යවේදිනිය මෙරට ප්‍රධාන සිංහල පුවත්පතක සේවයේ නිරත වූවෙකි.

Facebook Comments