නිකාබ් අයින් කරගෙන ඡන්දෙ දාන්න – උලමා ඉල්ලයි..

නිකාබ් අයින් කරගෙන ඡන්දෙ දාන්න – උලමා ඉල්ලයි..

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමේදී නිකාබ් (මුහුණු වැස්ම) පැළඳ සිටින මුස්ලිම් කාන්තාවන් හඳුනාගැනීම සඳහා තමන්ගේ මුහුණු ආවරණය ඉවත් කර ගන්නා ලෙස සමස්ත ලංකා ජමියාතුල් උලමා (ACJU) ඉල්ලා තිබේ.

ACJU හි උප සභාපති අගාර් මොහොමඩ් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන අය නියමිත වේලාවට එසේ කරන ලෙසත් මැතිවරණ රාජකාරියේ යෙදී සිටින නිලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ “පූර්ණ සහයෝගය” ලබා දෙන ලෙසත්ය.

“කිසිදු අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්” වළක්වා ගැනීම සඳහා කාන්තාවන් වාහනවල ගමන් කිරීම සහ ඉක්මනින් නිවසට පැමිණීම සුදුසු බව ඔහු පැවසීය.

සුදුසුකම් ලත් සියලුම ඡන්දදායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ තම ඡන්ද අයිතිය නාස්ති නොකර භාවිතා කරන ලෙසයි.

Facebook Comments