දේශීය ජාතික සහ බෞද්ධ කොඩි මෙරටදීම නිෂ්පාදනයට සැලසුම්.

දේශීය ජාතික සහ බෞද්ධ කොඩි මෙරටදීම නිෂ්පාදනයට සැලසුම්.

ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන මෙරට ජාතික සහ බෞද්ධ කොඩි ලබන වසරේ සිට ඉහළ ප්‍රමිතියකින් මෙරටදීම නිෂ්පාදනයට බතික් සහ අත්යන්ත්‍ර ක්ෂේත්‍රයේ නිරත නිෂ්පාදකයන් සූදානම් බව දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසා සිටියේය.

ඒ ඊයේ (30) පස්වරුවේ ජනපති නිවසේ දී ජනාධිපතිතුමා වෙත බතික් නිර්මාණයක් ලෙස කළ ජාතික ධජයක් ප්‍රධානය කරමිනි.

මෙහිදී ජාතික සහ බෞද්ධ කොඩි ආනයනය සඳහා වාර්ෂිකව විශාල විදේශ විනිමයක් වැය කරනු ලබන බවත් මෙම ධජ මෙරටදීම නිෂ්පාදනය කිරීම තුලින් එම මුදල් රටට ඉතිරි කරගත හැකි බව දයාසිරි ජයසේකර මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

Facebook Comments