දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය සහ සියළුම ජාතික උද්‍යාන අද සිට සති දෙකක් දක්වා වසා දැමේ..

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය සහ සියළුම ජාතික උද්‍යාන අද සිට සති දෙකක් දක්වා වසා දැමේ..

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය, පින්නවල අලි අනාථාගාරය, පින්නවල සත්වෝද්‍යානය, රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය, උද්භිද උද්‍යාන සහ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින සියළුම ජාතික උද්‍යාන කොවිඩ් – 19 වෛරසය පැතිරීම වැලැක්වීමේ පියවරක් වශයෙන් අද (මාර්තු 15) සිට සති දෙකක කාලයක් සඳහා වසා දැමේ.

Facebook Comments