දෙසැම්බර් 14 කොළඹ ජල කප්පාදුවක්!

දෙසැම්බර් 14 කොළඹ ජල කප්පාදුවක්!

දෙසැම්බර් 14 වෙනිදා කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24 ජල කප්පාදුවක් සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව දෙසැම්බර් 14 වෙනිදා රාත්‍රී 8.00 සිට දෙසැම්බර් 15 වෙනිදා රාත්‍රී 8.00 දක්වා මෙම ජල කප්පාදුව සිදු කිරීමට නියමිතය.

කොළඹ 01, 10, 11, 12, 13, 14, සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට මෙය බලපාන අතර, කොළඹ 02 සහ කොළඹ 09 ප්‍රදේශවාසීන්ට මේ කාල සීමාව තුළ අඩු පීඩනයකින් යුතුව ජල සැපයුම ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

Facebook Comments