දිල්රුක්ෂි ඩයස්ට ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වයි..

දිල්රුක්ෂි ඩයස්ට ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වයි..

රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහතා විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, දේශපාලන හිංසනය පිළිබඳ සිද්ධීන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ මහත්මියට දැන්වීමක් නිකුත් කර ඇත.

Facebook Comments