තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශයට නව ලේකම්වරයෙක් පත් කෙරේ.

තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශයට නව ලේකම්වරයෙක් පත් කෙරේ.

මේ වන විට ICTA ආයතනයේ සභාපතීත්වය දරනු ලබන ජයන්ත ද සිල්වා මහතා පසුගිය දා පිහිටුවන ලද තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත්කර තිබේ.

Facebook Comments