ජනාධිපතිකමත් සොහොන්පල්ලෙකුට සමානයි

ජනාධිපතිකමත් සොහොන්පල්ලෙකුට සමානයි

ජනාධිපති කෙනෙක් වෙනව කියන්නෙ සොහොන්පල්ලෙක් වෙනව වගේ තමයි. ඔබ යටතේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නව. ඒත් එකෙක්වත් ඔබට ඇහුම්කන් දෙන්නෙ නෑ.

– අමෙරිකානු හිටපු ජනාධිපති බිල් ක්ලින්ටන්

 

Facebook Comments