ජනවාරි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය ඉහළ යයි!

ජනවාරි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය ඉහළ යයි!

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ (CCPI, 2013 = 100) වසරින් වසර (Y-o-Y) වෙනස අනුව මනිනු ලබන සිරස් උද්ධමනය 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී 4.8% සිට 2020 ජනවාරි මාසයේදී 5.4% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ආහාර හා ආහාර නොවන යන දෙවර්ගයේම භාණ්ඩවල මාසික මිල ඉහළ යාම මෙයට හේතු විය. ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව ආහාර උද්ධමනය (Y-o-Y) 2019 ජනවාරි මාසයේදී 6.3% සිට 2020 ජනවාරි මාසයේදී මාස 25 ක ඉහළම අගය වන 11.7% දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර ආහාර නොවන උද්ධමනය (Y-o-Y) 2.9% ක් වූ බව ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනින ලද CCPI හි වෙනස 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී 4.3% සිට 2020 ජනවාරි මාසයේදී 4.4% දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ. CCPI හි මාසික වෙනස ජනවාරියේදී 1.4% ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එයට හේතු වූයේ ආහාර හා ආහාර නොවන යන දෙවර්ගයේම භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමයි.

පසුගිය මාසය තුළ පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් සැපයුම් හිඟය හේතුවෙන් ආහාර කාණ්ඩය තුළ එළවළු මිල සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි විය. මීට අමතරව, පොල්, රතු ළූණු සහ නැවුම් පලතුරු වල මිල ද 2020 ජනවාරි මාසයේදී ඉහළ ගොස් තිබේ .මේ අතර, නිවාස, ජලය, විදුලිය, ගෑස් සහ වෙනත් ඉන්ධන (නිවාස කුලී) අධ්‍යාපනය (උපකාරක පන්ති ගාස්තු); සහ අවන්හල් සහ හෝටල් උප කාණ්ඩයේ භාණ්ඩ හා සේවා මිල වැඩිවීම හේතුවෙන් ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ භාණ්ඩ හා සේවා මිල ඉහළ ගොස් තිබේ. කෙසේ වෙතත්, 2019 දෙසැම්බර් 1 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි රජය විසින් හඳුන්වා දී ඇති පහත වැටෙන බදු සංශෝධන පිළිබිඹු කරමින් සෞඛ්‍ය හා සන්නිවේදන උප කාණ්ඩවල භාණ්ඩවල මිල ගණන් ජනවාරි මාසයේදී අඩු විය.

ආර්ථිකයේ යටින් පවතින උද්ධමනය පිළිබිඹු කරන මූලික උද්ධමනය (The core Inflation), 2019 දෙසැම්බර් මාසයේ පැවති 4.8% සිට ජනවාරි මාසයේ දී 3% දක්වා අඩු වූයේ වාර්ෂික පදනම මත ය. වාර්ෂික සාමාන්‍ය මධ්‍ය උද්ධමනය 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී 5.5% සිට ජනවාරි මාසයේදී 5.3% දක්වා අඩු වී ඇති බව දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Facebook Comments