චීනයේ රතු හමුදාවේ සංස්කෘතික විප්ලවය නිසා චීනය අවුල් වූ හැටි…..

චීනයේ රතු හමුදාවේ සංස්කෘතික විප්ලවය නිසා චීනය අවුල් වූ හැටි…..

දැවැන්ත ආර්ථික හා සමාජයීය දියුණුවක් ලබා තිබෙන චීනයේ සංස්කෘතික විප්ලවය (1964 – 1973) පැවැති වකවානුව තුළ ඇතැම් අංශ විශාල කඩාවැටීමකට ලක්විය. විශේෂඥ වෛද්‍ය ආරියසේන යූ. ගමගේ මහතාගේ ‘චීනයේ සෞඛ්‍ය සේවාව හැදෑරීමට ගියෙමි’ යන කෘතියේ ඔහුගේ භාෂා පරිවර්තිකාව වූ වෛද්‍ය නාන් නී ගේ මෙම ප්‍රකාශයට අවධානය යොමු කරවමි.

“සංස්කෘතික විප්ලවය නිසා අපේ රට අවුල් වුනා. විශ්ව විද්‍යාල යකාට ගියා. දක්ෂයාට තැන නැතිවුනා. සියලුම වරප්‍රසාද ‘රතු හමුදාවේ’ භටයින්ට. විභාග ක්‍රමය අහෝසි කළා. විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුල්වන මූලික සුදුසුකම ලෙස සැළකුවේ රතු හමුදාවේ භටයකු වීම. නිකං කකුල් දොස්තරලා (Bare foot doctors) හැටියට තෝරා ගත්තේ රාජ්‍ය පාක්ෂිකයෝ. අන්තිමට වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට උගත්කම අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. අවශ්‍ය වුණේ රතු හමුදාවට ආ වැඩීම පමණයි. මට වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළුවීමට හැකිවුණේ ‘ඩෙං ෂියා පින්’ ගේ පාලනය නිසා. ඔහු විභාග ක්‍රමයද නැවත ආරම්භ කළා.”

Facebook Comments