ගම්මන්පිලලා පමණක් සිටින ස්වාධීන කණ්ඩායමක්..

ගම්මන්පිලලා පමණක් සිටින ස්වාධීන කණ්ඩායමක්..

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මහ මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සඳහා නාමයෝජනා ගොනු කර ඇති ස්වාධීන කණ්ඩායමක අපේක්ෂකයින් 22 දෙනෙකුගේ නම් වල ගම්මන්පිල යන නාමය ඇතුළත් වි තිබේ.
ස්වාධීන කණ්ඩායම 16 හි අපේක්ෂකයින්ගේ නාම ලේඛනයේ මෙම විශේෂ සිද්ධිය සටහන් වන්නේ පහත අයුරිනි.


Facebook Comments