ගම්පහ ප්‍රදේශ රැසකට පැය 18ක ජල කප්පාදුවක්

ගම්පහ ප්‍රදේශ රැසකට පැය 18ක ජල කප්පාදුවක්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ 14කට පැය 18ක ජල කප්පාදුවක් සිදුකරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරනවා.

වත්තල ජල සම්පාදන ක්‍රමය මගින් මාර්ග සංවර්ධනයට සමගාමිව හේකිත්ත ජල මාර්ගයේ ජල නළ පද්ධතියේ වැඩි දියුණු කිරීමක් හේතුවෙන් හෙට (31) රාත්‍රී 10 සිට අප්‍රේල් පළමුවන වන දා සවස හතර දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවිමට නියමිතයි.

පැය 18ක ජල කප්පාදුවක් සිදුකරන ප්‍රදේශ පහතින්

වත්තල
මීගමු පාර
ඇවරියවත්ත පාර
වනවාසල
ඔලියමුල්ල
තෙලඟපාත
මීගහවත්ත
හේකිත්ත
මරදාන පාර
ඇලකන්ද
පල්ලියවත්ත
වැලිඅමුණ පාර
හැඳල පාරේ කොටසක්
බලගල
ගලහදූව

Facebook Comments