කොළඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය අඟහරුවාදා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.

කොළඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය අඟහරුවාදා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.

කොළඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය සඳහා වන ඇඳිරි නීතිය අගඟරුවාදා (මාර්තු 24) දක්වා දීර්ඝ කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි. එදිනම පස්වරු 2.00 ට නැවත ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලැබේ.

අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ඇඳිරි නීතිය සඳුදා (මාර්තු 23) පෙ.ව. 6.00 ට ඉවත් කොට එදිනම ප.ව. 2.00 ට ඇඳිරි නීතිය යළි පැනවේ.

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ කාල සීමාව තුළ දිවයින පුරා සුරා සැල් වසා තබන ලෙස ද ආණ්ඩුව විසින් නියෝග කර තිබේ.

මේ අතර, ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ විගස සියළු සමූපකාර අලෙවි සැල් විවෘත කරන ලෙස සමූපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්වරයා උපදෙස් දී තිබේ.

Facebook Comments