කොවිඩ් මළ සිරුර භූමදානය කිරීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ..

කොවිඩ් මළ සිරුර භූමදානය කිරීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ..

කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයින්ගේ මළ සිරුර භූමදානය කිරීමට අදාළ මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ

Facebook Comments