කොටි 1880ක් වැයකළ “නෙළුම් කුලුනේ ” අදායම බිංදුවයි

කොටි 1880ක් වැයකළ “නෙළුම් කුලුනේ ” අදායම බිංදුවයි

කොටි 1880ක් වැයකළ “නෙළුම් කුලුනේ ” න් කිසිදු අදායමක් උපාය ගැනීමට නොහැකිවී ඇති බව අනාවරණය වේ.

2019 සැප්තැම්බර් 16 වන දින විවෘත කරනු ලද “නෙළුම් කුලුන” ඉදිකිරිම සදහා චීනයේ එක්සිම් බැංකුව මගින් රුපියල් කොටි 1880ක ණය මුදලක් ලබාගත් අතර ඒ සදහා ගෙවියයුතු වාර්ෂික පොලිය මිලියන 560ක් බව විදුලි සංදේශන නියාමන අධිකාරිය වාර්තා කරයි.

මෙම කුලුන සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයක් කරමින් ඇතැම් මහල් කුලියට දීමට කටයුතු යොදා තිබුනද එම කටයුතුද නිසියාකාරව සිදුව නොමැති බව වාර්තා වේ.

මේ ඒ පිළිබදව මව්බිම පුවත්පත පලකළ පුවත.

Facebook Comments