“කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවාගෙන රජයට බරක් නොවී ලාභ උපයාගැනීමට රාජ්‍ය සංස්ථා ප්‍රධානීන් බැඳී සිටිනවා.”

“කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවාගෙන රජයට බරක් නොවී ලාභ උපයාගැනීමට රාජ්‍ය සංස්ථා ප්‍රධානීන් බැඳී සිටිනවා.”

කාර්යක්‍ෂමතා මට්ටම ඉහළ නැංවීමට සහ රජයට බරක් නොවී ලාභ උපයා ගැනීමට රාජ්‍ය සංස්ථා ප්‍රධානීන් බැඳී සිටින බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (ජනවාරි 24) කියා සිටියේ ය.

“අපට ජනතාවට සේවය කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගෙන අපගේ ආර්ථිකය හොඳම ආකාරයෙන් නඟා සිටුවමින් එම ක්ෂේත්‍ර දියුණු කළ යුතුයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වගකීම පැවරී ඇත්තේ සංචාරක මණ්ඩලය සහ ආයෝජන මණ්ඩලය සතුවයි. ”ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී රජයේ සමාගම්වල ප්‍රධානීන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමඟ කළ සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසීය.

රටේ ආර්ථිකය ශීඝ්‍රයෙන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සහභාගී වීම සියලු රාජ්‍ය සංස්ථාවන්ගේ විශාල යුතුකමක් බව ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

නාගරික තදබදය අවම කිරීම සඳහා විසඳුමක් ලෙස කොළඹින් පිටත ප්‍රදේශවලට ආයෝජකයින් හඳුන්වා දීම පිළිගත් ජනාධිපතිවරයා එම ප්‍රදේශවලට නව තාක්‍ෂණය හා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැපයිය යුතු බව පැවසීය.

ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා නව තාක්‍ෂණය සියලු ක්‍ෂේත්‍රයන්ට ඇතුළත් කළ යුතු අතර අධ්‍යාපන පද්ධතියට අවශ්‍ය වෙනස්කම් හඳුන්වා දිය යුතුය.

“පසුගිය වසර කිහිපය තුළ අපගේ ආර්ථික වර්ධනය පහත වැටී ඇත. ආර්ථිකයේ පුනරුදයක් ඇති කිරීම අප ඉදිරියේ ඇති විශාලතම අභියෝගයක් වන අතර මෙම සංස්ථා මෙම ක්‍රියාවලියට සහභාගී විය යුතුය.”

Facebook Comments