කළුතර සහ කුරුණෑගලටත් තැපෑලෙන් ඖෂධ.

කළුතර සහ කුරුණෑගලටත් තැපෑලෙන් ඖෂධ.

නැවතත් තැපැල් මගින් රෝගීන්ගේ ඖෂධ බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදය ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරන ලදී.

ඒ අනුව මෙම ක්‍රමවේදය ඔස්සේ කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවලට අමතරව, කළුතර සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල රෝහල්වලින් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා රෝගීන්ට හෙට සිට තම ඖෂධ තැපැල් මගින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

එහිදී තම රෝහල් සායන පොතේ ඇති ලිපිනයට අදාළව ඖෂධ එවීම සිදු කරන බවත් යම් දෝෂයක් එහි පවතීනම් තමන් අදාළ රෝහල වෙත දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදිය හැකි බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

Facebook Comments