උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල දෙසැම්බර් අවසාන සතියේ..

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල දෙසැම්බර් අවසාන සතියේ..

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයේ ප්‍රතිඵල දෙසැම්බර් අවසාන සතියේ නිකුත් කළ හැකි බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතා පවසයි.

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ පැවැති විභාගය සඳහා සිසුන් 330,000කට අධික පිරිසක් ඉදිරිපත් විය.

Facebook Comments