ඉරාජ්ට රජයේ අධ්‍යක්ෂ ධුරයක්..

ඉරාජ්ට රජයේ අධ්‍යක්ෂ ධුරයක්..

සංගීත ශිල්පී ඉරාජ් වීරරත්න මහතාට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ අධ්‍යක්ෂ ධුරයක් පිරිනැමීමට රජය විසින් කටයුතු කර තිබේ.

එම ලිපිය පහතින්..

No photo description available.
Facebook Comments