ඉදිරි දෙසතිය තුළ A/L නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ.

ඉදිරි දෙසතිය තුළ A/L නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ.

2019 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සදහා ඉල්ලුම් කරන ලද සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල ඉදිරි දෙසතිය ඇතුළත නිකුත් කිරීමට සුදානම් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන ලදී.

එහිදී එම ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ කටයුතු මේ වනවිට අවසන් අදියරේ පවතින බවත් එම සියලු වැඩකටයුතු අවසන් කර ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් බී. පූජිත මහතා පවසා සිටියේය.

එමෙන්ම මෙම නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන තෙක් මෙවර විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගන්නා සිසුන්ගේ කඩඉම් ලකුණු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වා යවා ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

Facebook Comments