ආණ්ඩුවෙන් තවත් ජල කප්පාදුවක් කොළඹට..

ආණ්ඩුවෙන් තවත් ජල කප්පාදුවක් කොළඹට..

හෙට ( සැප්තැම්බර් 26) රාත්‍රි  08.00 සිට පැය 10ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

හෙට රාත්‍රී 08.00 සිට ඉරිදා පෙරවරු 06.00 දක්වා කොළඹ 12, 13, 14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන අතර කොළඹ 11 ප්‍රදේශයට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.

මහ කොළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ වැඩසටහන යටතේ බෙදාහැරීම් පද්ධතියේ අතශවශ්‍ය වැඩිදියුණු කිරීමක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුව ඇති බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පැවසීය.

Facebook Comments