අලුතින් පාසල් 04ක් ජාතික පාසල් ලැයිස්තුවට.

අලුතින් පාසල් 04ක් ජාතික පාසල් ලැයිස්තුවට.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් දිවයිනේ පාසල් 04ක් නව ජාතික පාසල් බවට පත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවට වාර්තා කරන ලදී.

ඒ අනුව ගාල්ල, බොනවිස්ටා විද්‍යාලය,මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය, මඩකලපුව වාලච්චේනයි හින්දු විද්‍යාලය සහ අම්පාර ඉරක්කාමම් අල් / අෂ්රොප් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මෙසේ ජාතික පාසල් බවට පත්කරනු ලැබිණි.

පළාත් සභා යටතේ පැවති රජයේ පාසල්, ජාතික පාසල් බවට පත් කිරීමේදී සපුරාලිය යුතු නිර්ණායක පාදක කර ගනිමින් මෙම පාසල් ජාතික පාසල් බවට පත් කරනු ලැබූ බවටත් එම පාසල් 04 ත් සමග මෙරට ඇති ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 374 ක් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටියේය.

Facebook Comments