අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා ඇඳිරි නීතිය කාලසීමාවේ ඉන්ධන හල් කිහිපයක් විවෘත වෙයි.

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා ඇඳිරි නීතිය කාලසීමාවේ ඉන්ධන හල් කිහිපයක් විවෘත වෙයි.

බස්නාහිර පළාතේ තෝරාගත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් කිහිපයක් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලසීමාව තුළ විවෘතව තබන බව ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ අනුව, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්ධන හල් 62 ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්ධන හල් 68 ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 27 ක් මෙසේ සේවාවන් සඳහා විවෘතව පවතී.

Facebook Comments