අංකය වෙනස් නොකර දුරකතන ජාලය වෙනස් කිරීම ළඟදීම..

අංකය වෙනස් නොකර දුරකතන ජාලය වෙනස් කිරීම ළඟදීම..

ජංගම දුරකතන අංකය වෙනස් කිරීමකින් තොරව පවතින අංකය ම භාවිත කරමින් වෙනත් සමාගමක සබඳතාව ලබා ගැනීමේ පහසුකම සැලසීම සඳහා වන මූලික ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම ප්‍රකාශ කළේය.

ජංගම දුරකතන සේවා සමාගම් අතර තරගකාරීත්වය වැඩි කිරීමේ අරමුණින් මෙය ක්‍රියාත්මක කරන බව ද කොමිසම සඳහන් කරයි. මෙය Number Portability යනුවෙන් හැඳින්වේ.

මෙහිදී, තමන් භාවිත කරන දුරකතන සබඳතාව වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත් තමන්ගේ පවතින දුරකතන අංකය වෙනස් කිරීමකින් තොරව අවශ්‍ය සමාගමකින් සබඳතා ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

Facebook Comments